دانلود آلبوم تشریح و مورفولوژی گیاهی

گیاهان گروه بزرگی از گونه های زنده شامل موجوداتی مانند درختان ، علف  سرخس ها و خزه گیان است. گیاه چیست؟

بیشتر بخوانید